تولید کالا


در کارگاه های تولیدی و کارخانه ها، مواد اولیه طی فرایند تولید به کالای قابل فروش تبدیل می شود. در طی فرایند تولید، مواد مصرفی و مواد اولیه از انبار کم می شود و کالای قابل فروش و ضایعات تولید به موجودی انبارها اضافه می شود. ساختار سند تولید سند […]

سند تولید در نرم افزار حسابداری آسمان