دایره کارگزینی


حقوق و دستمزد
هزینه حقوق و دستمزد یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده تولید می باشد و هدف حسابداری صنعتی تعیین بهای تمام شده تولید است. هزینه حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی و روشهای ثبت به طور کلی زمانی که هزینه حقوق و دستمزد یکنفر کارگر در مؤسسات تولیدی پرداخت می گردد […]

کنترل حقوق و دستمزد