FIFO


حسابداری موجودی مواد موجودی مواد اولیه بخش عمده ای از موجودیها و دارائیهای جاری مؤسسات تولیدی و کارخانه ها را تشکیل می دهند و بخش اساسی بهای تمام شده تولیدات و کالای فروش رفته متشکل از مواد مصرفی می باشد. همچنین مواد خریداری شده ارسال شده به تولید با نرخهای متفاوتی خریداری می […]

حسابداری صنعتی مواد و بهای تمام شده