فوق العاده ماموریت


حقوق یا مزد مبنا ( پایه) چیست؟ حقوقی که با رعایت به قانون کار برای کارگران رسمی و یا به وسیله عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد ( برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهیانه پرداخت […]

قوانین اصولی و اساسی کار و تأمین اجتماعی