انواع حسابها در حسابداری


دفتر کل نرم افزار حسابداری
در نسخه جدید نرم افزار حسابداری آسمان، شما می توانید نوع حساب های وجود در دفتر کل را مشخص کنید. البته برنامه به صورت پیش فرض این عمل را انجام می دهد.   توجه کنید که نوع حساب در تهیه گزارش های مالی ، گزارش سود و زیان و ترازنامه […]

تعیین نوع حساب های دفتر کل در نرم افزار حسابداری