تصاویر اجرای نرم افزار برنامه حسابداری


نرم افزار حسابداری نصب شده در ویندوز ده - فیلم ضبط شده

این تصاویر از نرم افزار حسابداری اجرا شده در ویندوز سون عکس برداری شده است. و احتمال کمی تفاوت با اجرای آن در سیستم حسابداری شما ممکن است باشد. در صورتی که هنوز نسبت به نصب نرم افزار حسابداری مردد هستید، این تصاویر به شما کمک می کند تا اجرای برنامه بعد از نصب را به راحتی مشاهده کنید و بدون نیاز به نصب.