تعریف سر فصل معین

جهت معرفی حساب معین جدید در صفحه ی مرکزی در ردیف دوم روی منوی تصویری تعریف حسابها و کالاها کلیک کنید، منوی دیگری به صورت افقی باز میشود

از منوی باز شده تعریف سر فصل معین را انتخاب کنید .

فرم تعریف حسابها ی معین شامل دو جدول است :

۱-  جدول سر فصل یا حساب کل برای ایجاد حساب کل بر روی گزینه ی حساب جدید کلیک کرده بخش تعریف حسابهای کل باز میشود در این فرم بر گزینه ی سر فصل جدید کلیک کنید پس در کادر مربوطه نام حساب کل جدید را وارد کنید از ثبت می وانید با کلیک بر گزینه ی فرم حسابهای معین دوباره به صفحه ی بخش تعریف حسابهای معین بر می گردیدویابا خروج از فرم به سفحه ی قبلی باز میگردید.
 جدول حسابهای معین حسابهای معین که زیر مجموعه های حسابهای کل هستند برای ایجاد حساب معین جدید اول حساب  فصل را انتخاب کده سپس بر روی گزینه ی حساب معین جدید کلیک کنید. شرح حساب رت در کادر مربوطه وارد کرده و ثبت کنید.