محاسبات تخصیص هزینه های دایره، گزارش هزینه تولید

نکات قابل توجه انجام محاسبات تخصیص هزینه های دایره در گزارش هزینه تولید

– اول آنکه در تخصیص هزینه های دایره ابتدا قیمت تمام شده کالای تکمیل شده انتقالی به مرحله بعد محاسبه می شود.

– یعنی بهای تمام شده کالای تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد

۱۸۴۱۰۰۰= ۵/۹۲۰×۵۰۰

– دوم آنکه پس از تعیین بهای تمام شده کالای تکمیل شده بهای تمام شده کالای در جریان ساخت محاسبه خواهد شد:

نکته قابل توجه اینکه در تمامی کالای درجریان ساخت این مرحله هزینه بهای تمام شده یک واحد کالای انتقالی مرحله قبل وجود دارد. به همین دلیل در قسمت کالای در جریان ساخت از لحاظ مواد به قیمت تمام شده یک واحد کالای در جریان ساخت قیمت تمام شده انتقالی از مرحله قبل اضافه شده است یعنی (۵۰۰+۲۰۸) ساده تر بگویم بهای تمام شده کالای در جریان ساخت پایان این مرحله متشکل از موارد زیر خواهد بود.

۱) ۵۰۰ عدد کالای نقل شده از مرحله قبل که در جریان ساخت باقی مانده است و قیمت تمام شده هر واحد آن ۵۰۰ ریال است.
ریال ۲۵۰۰۰۰=۵۰۰×۵۰۰

۲) ۵۰۰ عدد کالای در جریان ساخت که از لحاظ ساخت در این مرحله که از لحاظ مواد ۱۰۰% تکمیل است و هزینه مواد مصرفی هر واحد در این مرحله ۲۰۸ است.

۱۰۴۰۰=۲۰۸×۵۰۰

البته بهتر است برای آنکه شکل گزارش مناسب تر باشد قسمت ۱ و ۲ را مانند مثال ارائه شده بصورت زیر نشان داد.

۳) ۵۰۰ عدد کالای در جریان ساخت که از لحاظ دستمزد  تکمیل شده است و هزینه هر واحد تکمیل شده از لحاظ دستمزد ۱۳۰ ریال است.

۴۸۷۵۰=۱۳۰× ×۵۰۰

۴) ۵۰۰ عدد کالای در جریان ساخت که از لحاظ دستمزد ۲۰% تکمیل شده است و هزینه هر واحد تکمیل شده از لحاظ سربار ۵/۸۲ ریال است.

۸۲۵۰=۵/۸۲×۲۰% ×۵۰۰

– سوم آنکه باید بدانید پس از تخصیص هزینه های مرحله باید جمع هزینه های تخصیص داده شده با جمع کل هزینه های قابل تخصیص در قسمت (ب) گزارش هزینه تولید برابر باشد یعنی در مثال ارائه شده مبلغ ۲۲۵۲۰۰۰ ریال در پایان بخش ج با کل هزینه های قابل تخصیص برابر شده است.

گزارش هزینه تولید هر مرحله در هزینه یابی مرحله ای چه اطلاعاتی را در اختیار مدیریت قرار می دهد؟

اول: جمع هزینه های انتقالی به هر دایره از دایره قبل شامل بهای تمام شده یک واحد محصول و هزینه کل مرحله (دایره)

دوم: هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه اضافه شده در دایره مورد نظر

سوم: هزینه های اضافه شده به یک واحد محصول که به دایره بعد منتقل می شود.

چهارم: جمع هزینه های کل و یک واحد محصول از ابتدای عملیات تا پایان عملیات

پنجم: بهای تمام شده کالای در جریان ساخت ابتدا و انتهای دوره 

ششم: هزینه های انتقالی به دایره ( مرحله) بعد یا به کالای ساخته شده

بنابراین پرواضح است مدیریت با توجه به اطلاعات فوق تصمیمات مناسبی را نسبت به تولید، کنترل هزینه ها و سایر موارد می تواند اتخاذ نماید.

با یک مثال که در صفحه بعد ارائه می شود اهمیت موارد فوق الذکر بیشتر نشان داده خواهد شد.

شرکت تولیدی آسمان در خرداد ماه اقدام به تولید ۱۰۰۰ عدد کالا نمود مراحل تولید شامل ۳ مرحله برش، مونتاژ، بسته بندی می باشد سایر اطلاعات از جداول گزارش هزینه های تولید قابل استخراج می باشد.

با هزینه یابی مرحله ای و تهیه گزارش هزینه تولید دراین روش هزینه یابی آشنا شدید ولیکن باید بدانید ساده ترین حالت هزینه یابی مرحله ای مطرح شد چرا که در هزینه یابی مرحله ای ممکن است مباحث بسیاری چون ضایعات، افزایش تعداد تولید با توجه به ورود مواد در مراحل دوم و سوم، وجود کالای در جریان ساخت ابتدای دوره مالی و سایر موارد مطرح باشد که از حوصله بحث خارج می باشد که لازم می نماید مباحث فوق را در هزینه یابی مرحله ای پیشرفته دنبال نمائید در انتها به شکل بسیار ساده ضایعات و انواع آنرا معرفی می نمایم.