مالیات حقوق و دستمزد چیست

کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مالیات متعلق کارگر را با توجه به ضریب جدول مالیاتی پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده و از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. بنابراین مالیات
متعلقه کارگر نیز یکی از کسورات حقوق و دستمزد محسوب می گردد.

حال مجدداً چرخه و مراحل انجام هزینه و حسابداری حقوق و دستمزد را مرور می نمائیم.

۱- واحد حضور و غیاب اطلاعات ورود و خروج پرسنل را به واحد حسابداری ارسال می نماید.

۲- واحد حسابداری با توجه به اطلاعات دریافتی از ورود و خروج و اطلاعاتی که قبلاً از کارگزینی در ارتباط با حقوق پایه و سایر موارد دریافت نموده است محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد را با توجه به قوانین انجام می دهد.

۳- اقدام به تهیه و تکمیل لیست حقوق و دستمزد می گردد.

۴- با رعایت موارد زیر سند حسابداری حقوق و دستمزد صادر می گردد.

الف) برابر کل حقوق و مزایا حساب کنترل هزینه دستمزد بدهکار می گردد.

ب) بابت کسورات ( حق بیمه اجتماعی، مالیات، وام، ذخیره ایام مرخصی …) حسابهای مربوطه بستانکار می گردد.

ج) مابه التفاوت کل هزینه حقوق و دستمزد و کسورات مذکور خالص حقوق پرداختنی است که به این حساب منظور خواهد شد.

د) هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری به بدهکار حساب بیمه بیکاری منظور و از طرفی حساب حق بیمه پرداختنی  بستانکار می شود.

حساب هزینه بیمه اجتماعی ××

حساب هزینه بیمه بیکاری ××

ه) تسهیم هزینه حقوق و دستمزد : در مؤسسات تولیدی همچنانکه قبلاً ذکر شد تعیین بهای تمام شده اهمیت ویژه ای دارد بنابراین برای این منظور هزینه های حقوق و دستمزد تفکیک می گردند و دستمزد مستقیم تولید به حساب کالای در جریان ساخت و هزینه های دستمزد غیرمستقیم، فوق العاده اضافه کاری و نوبت کاری، هزینه دستمزد ایام مرخصی و حق بیمه سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و سایر موارد که قبلاً توضیح داده شده اند به حساب کنترل سربار ساخت و کنترل سربار توزیع و فروش سایر سربار حسب مورد منظور
می گردد.

یعنی در واقع ثبت زیر صورت می پذیرد.

در زمان پرداخت حقوق ثبتهای زیر در دفاتر انجام خواهد پذیرفت.

حساب حقوق و دستمزد پرداختنی ××

حساب صندوق/ بانک ×

بابت واریز حق بیمه اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی و در زمان پرداخت مالیات به حساب وزارت اقتصاد و دارایی ثبت
زیر انجام می پذیرد.

حساب مالیات پرداختنی ××

حساب صندوق / بانک ××

بابت واریز مالیات حقوق به حساب دارایی در ادامه با مثالهای کلیه مراحل حسابداری حقوق و دستمزد را مرحله به مرحله بیان خواهیم کرد.

۱- اطلاعات زیر در ارتباط با آقای محمدی یکی از کارکنان شرکت تولیدی نوین در شهریورماه در اختیار می باشد.

– دستمزد ساعتی ۳۰۰۰ ریال

– ساعت کارکرد مهرماه ۱۸۰ ساعت

– حق اولاد ۶۴۰۰ ریال

– حقوق نامبرده ، مشمول ۱۰% مالیات می باشد.

مطلوبست:

الف) محاسبات تعیین حقوق و مزایای آقای محمدی

ب) تهیه لیست حقوق و دستمزد

ج) تهیه سند حسابداری و ثبت در دفتر روزنامه و حسابهای دفتر کل

د) تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به حسابهای مربوطه

ه) ثبت سند حسابداری پرداخت حقوق و حق بیمه های اجتماعی و مالیات

باید توجه داشت در مثال ذکر شده فرض بر این بود که پرسنل تولیدی یکنفر می باشد و مثال به شکل ساده عنوان گردید در حالی که عملاً پرسنل واحدهای تولیدی از دهها نفر با حقوق و مزایای متفاوت و با شرایط کاری متفاوتی چون نوبت کاری و … تشکیل شده است.

باید دقت داشته باشید در این مؤسسات برای کلیه افراد یک لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود و ستونهای موجود در لیست با توجه به شرایط هر فرد تکمیل می گردد.

مثال ۲: در این مثال که به شکل کلی تری بیان می شود از تهیه لیست حقوق و دستمزد چشم پوشی شده بلکه نحوه انجام محاسبات و ثبت سند حسابداری و تسهیم هزینه ها مد نظر قرار گرفته است.

اطلاعات زیر از مؤسسه تولیدی درخشان در خرداد ماه در اختیار می باشد.

۱- جمع حقوق و مزایای ناخالص پرسنل ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال شامل موارد زیر می باشد.

۲- هزینه ایام مرخصی برآورد شده خردادماه ۱۰% حقوق و دستمزد ناخالص می باشد.

۳- حق بیمه اجتماعی براساس قانون شامل موارد زیر می باشد.

۴- مالیات حقوق پرسنل ۳۵۰۰۰۰۰ریال است

۵- کسورات وام ۱۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

لازم به ذکر است مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال 
بابت ایام مرخصی به پرسنل پرداخت شده است

مطلوبست:

الف) محاسبات لازم برای تهیه لیست حقوق و دستمزد

ب) انجام ثبتهای حسابداری لازم پس از تهیه لیست حقوق و دستمزد

ج) انجام محاسبات لازم برای تسهیم هزینه ها و ثبت های لازم در حسابها

د) ثبتهای لازم جهت پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل و پرداخت کسورات به دستگاههای مربوطه