موجودی اول دوره


فرم ثبت چکهای اولیه دریافتنی در حسابداری
چکهای دریافتنی اول دوره هنگامی که شما شروع به استفاده از نرم افزار حسابداری می کنید، تعدادی چک از مشتریان خود در احتیار دارید که در تاریخ های سررسید مشخص قابل نقد کردن هستند. به این چک ها، چک های دریافتنی گفته می شود. چکهای دریافتنی هم بخشی از سرمایه […]

ثبت چکهای دریافتنی اول دوره


فرم ثبت مطالبات اول دوره اشخاص در نرم افزار حسابداری و انبارداری آسمان
در سیستم حسابداری ،مطالبات اشخاص در واقع شامل جمع بدهی های شما به دیگران و جمع بستانکاری شما از دیگران است که پس از ثبت مطالبات اشخاص این و بصورت خودکار سند زده و به حساب آنها منظور خواهدشد. بنابراین هنگامی که شما گزارش حساب یک نفر را بررسی می کنید ،در […]

موجودی اولیه – ثبت مطالبات اشخاص