فاکتور خدمات


فاکتور ارائه خدمات
در صورتی که شما شرکت ارائه کننده خدمات دارید ، و یا بیشتر با ارائه خدمات و سرویس به مشتریان خود سر و کار دارید و با فروش و عرضه کالا سروکار زیادی ندارید، می توانید خدمات ارائه شده به مشتری را در برنامه حسابداری در فرم مخصوص آن ثبت […]

ثبت فاکتور خدمات