امور بانکی


فرم ثبت سند صدور چک - امور بانکی - حسابداری آسمان
چکهای پرداختنی به چکهایی گفته می شود که شما از دسته چک حساب بانکی شرکت خود صادر می کنید و به بستانکاران تجاری و یا فروشندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات تحویل می دهید. این چکها ممکن است به تاریخ همان روز صادر شوند یا اینکه برای تاریخی به […]

ثبت صدور چک (چک پرداختنی)