هرگاه هزینه سربار به واسطه یک دایره تولیدی و یا خدماتی ایجاد شده باشد و مستقیماً این هزینه به حساب همان دایره منظور شود، اصطلاحاً گفته می شود تسهیم مستقیم صورت پذیرفته است به عنوان مثال هزینه دستمزد کارکنان رستوران که مربوط به یک دایره خدماتی می باشد و یا هزینه تعمیر ماشین […]

تسهیم مستقیم سربار، حسابداری صنعتی


حسابداری موجودی مواد موجودی مواد اولیه بخش عمده ای از موجودیها و دارائیهای جاری مؤسسات تولیدی و کارخانه ها را تشکیل می دهند و بخش اساسی بهای تمام شده تولیدات و کالای فروش رفته متشکل از مواد مصرفی می باشد. همچنین مواد خریداری شده ارسال شده به تولید با نرخهای متفاوتی خریداری می […]

حسابداری صنعتی مواد و بهای تمام شده


ساختار اطلاعات حسابداری صنعتی فهرست حسابها گردش حسابهای صنعتی دفاتر کارخانه به منظور برنامه ریزی و اعمال کنترلهای لازم مدیریت نیازمند دریافت اطلاعات به شکل صحیح و به موقع است. بنابراین ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مناسب در مؤسسات تولیدی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و با توجه به اینکه سیستم کارآمد، سیستمی است […]

سیستم حسابداری تولیدی صنعتینکات قابل توجه انجام محاسبات تخصیص هزینه های دایره در گزارش هزینه تولید – اول آنکه در تخصیص هزینه های دایره ابتدا قیمت تمام شده کالای تکمیل شده انتقالی به مرحله بعد محاسبه می شود. – یعنی بهای تمام شده کالای تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد ۱۸۴۱۰۰۰= ۵/۹۲۰×۵۰۰ – دوم […]

محاسبات تخصیص هزینه های دایره، گزارش هزینه تولید


ضایعات چیست و انواع آن کدام است؟ در طی مراحل تولید به طور معمول مواردی مانند تبخیر شدن، شکست و صدمه دیدن، آب رفتگی و سایر موارد مشابه ممکن است روی دهد که باعث ضایع شدن و از بین رفتن بخشی از کالای در جریان تولید گردد که به آن […]

ضایعات تولید، حسابداری صنعتی


حسابداری و حسابدارسی یک واژه کلی می باشد و می توان آن را به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابداری مالی بیشتر به امور خرید و فروش و امور تجاری اطلاق می شود اما حسابداری صنعتی که نام دیگر آن حسابداری حسابداری بهای تمام شده […]

مقایسه انواع سیستم های حسابداریحقوق و دستمزد
هزینه حقوق و دستمزد یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده تولید می باشد و هدف حسابداری صنعتی تعیین بهای تمام شده تولید است. هزینه حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی و روشهای ثبت به طور کلی زمانی که هزینه حقوق و دستمزد یکنفر کارگر در مؤسسات تولیدی پرداخت می گردد […]

کنترل حقوق و دستمزد


طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی و مالی
طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی. طبقه بندی طبیعی هزینه ها طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تولید محصول طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط با حجم و تعداد تولید طبقه بندی طبیعی هزینه ها در این طبقه بندی ابتدا هزینه ها به هزینه های ساخت ( […]

هزینه ها و طبقه بندی آنها در حسابداری


حقوق یا مزد مبنا ( پایه) چیست؟ حقوقی که با رعایت به قانون کار برای کارگران رسمی و یا به وسیله عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد ( برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهیانه پرداخت […]

قوانین اصولی و اساسی کار و تأمین اجتماعی